Cap Haitien Health Network

Rete enfòme: Kalandriye(gade kalandriye sou aparèy mobil)  Lis òganizasyon  Lis Enstalasyon Imel Anons Gwoup  Resous (dosye ak lyen yo)  Distribisyon (nan pwodwi pou)
Kominike ak Rezo a:Jwenn rezo a   Email imel anons gwoup  Abònman nan imel anons gwoup (voye yon emailvid)  Post yon Evènman sou kalandriye a  Post yon Resous pa imel (lyen sit wèb oswa tache ranpli ak 1-2 deskripsyon fraz)
Aprann sou rezo sipò ekip: Ki sa nou fè  Rezo sipò ekip pou  Blog  Kontakte nou

Ki Sa Nou Fe

Rezo sante Cap Haitien an te fòme an 2008 pa gwoup ak endividi yo ki ap travay pou amelyore la sante nan rejyon nò Ayiti, espesyalman nan kesyon vilnerabilite povrete ak enstabilite. Sistèm sante Ayiti a, gen ampil aktè diferan, se yon pwoblèm de tèt ansanm ki pa gen; nou bay yon espas pou bon travay koòdinasyon ak sipò mityèl. Rezo sante Cap Haitien an bati relasyon nan mitan gwoup yo ak moun ki deplase ak resous ant yo, yo pa gen yon vizyon sistematik pou sistèm sante a nan rejyon an. Olye de sa, nou se yon resous pou lòt moun yo sèvi ak nou, espesyalman lidè yo nan sektè piblik la nan zòn nan nan aplikasyon vizyon yo. Nou fleksib nan travay nou an, epi ekip nou an eksite jwenn fason ki diferan ak nouvo nan kowòdone aktivite sante nan rejyon an.

Nou bay yon kote ki aksesib pou manm nou yo ka konekte youn ak lòt nan òganizasyon ki lye ak ak lòt moun ki kapab ede yo satisfè objektif yo ak bezwen yo. Se tablo diskisyon nou te itilize pa òganizasyon poste epi reponn a bezwen, pandan ke nou souvan resevwa Imèl ak apèl nan òganizasyon manm ki gen kesyon, ak matyè tankou:
  • Nou vle enskri nan Ministè Sante Piblik ak Popilasyon (MSPP). Èske ou ka ede nou fè sa?
  • Nou gen kèk pasyan ki reyèlman bezwen aksè a yon radyografi--kote nou dwe refere yo?
  • Ou gen sijesyon pou kote ki ta ka akeyi yon ekip vizitè medsen ki soti nan Etazini, ki gen 2 chirigyen ladan yo. Pou yon travay de semèn nan edikasyon ak travay nan klinik?
  • Vilaj sa a bezwen asistans lajan ak teknik ki gen pou pirifye dlo - nenpòt sigjesyon sou òganizasyon sa yo ki kapab ede nou?
  • Nou ap chèche finanse yon nouvo klinik nan nò Ayiti. Èske ou ka bay nou referans yon otorite kompetan epi ede nou panse reyalize plan sa?
  Rezo Sante Cap Haiitien egziste pou reponn bezwen sa yo. Nou kontan jwenn nouvo fason pou konekte e ede manm nou yo. N’ap tann konsèy ou yo. Aktivite nou yo fè pati de sa tou:

  Chak semèn nou vizite plizyè òganizasyon, chèche konnen ki bezwen yo gennyen. Nou kontakte lòt oganizatyon ki nan kominote a pou ede yo jwenn sa yo gen bezwen.
  Nan vizit sa yo nou distribiye pwodwi, nou fè reyinyon souvan pou nou boukante lide. Sou kouman nou kapab kembe relasyon nou e ki kote konesans nou rive nan domèn nan. Tcheke blog nou an pou posts sou vizit sa yo, ak istwa sa yo tankou nan jan pou nou ede yo satisfè bezwen yo tankou endividi, òganizasyon, ak lidè sektè sante:

  Nou gen yon reyinyon ant ONG nou yo ak lòt ONG sou transfè lidèchip nan yon klinik de baz. Kòm nou pa jere yon klinik, nou konnen nou bezwen konsilte avèk lòt òganizasyon nan zòn nan lè nou panse sou pwogram ak nouvo inisyativ. Gen yon moun ki soti nan rezo sante a chita nan fè reyinyon. Sa ap itil pou ekstansyon òganizasyon yo ak patikilye yo.

  Nou gen gwoup rezo de sipò yo ki bay nou klori de sodyòm pou itilize nan klinik medikal nou yo, epi nou pral ba yo kèk medikaman nou gen ki pwal byento ekspire depi nou pa gen tan distribiye yo. Nou kontinye gen yon pwoblèm ak kèk nan donatè nou yo sou asire ke medikaman esansyèl yo delivwe sou-demann. Petèt Rezo a ka ede nou reflechi sou posibilite pou asire lòt ke nou pa genyen.


  Nou kreye fason pou nou chita fè reyinyon ak rezo yo, jwenn mwayen pou lidè ki nan sektè sante a montre ki vizyon yo genyen pou sosyete sivil ki nan depatman nò peyi ayiti.
  Nou te genyen plizyè gwo reyinyon, anviron 70 patipan, ak ajanda tankou:

  1. Byenveni ak Introdiksyon
  2. Rapò pa òganizasyon sou aktivite
  3. Rapèl sou disponibilite de Ekip Sipò pou Rezo
  4. Prezantasyon sou resous referans
  5. Prezantasyon pa Dr Jasmin, MSSP Direktè Depatman Nord, sou klinik anrejistreman ak MSPP
  6. Diskisyon sou opòtinite pou distribisyon ak bezwen


  Ale pi devan, nou dwe vize pou reyinyon brèf, e nan plan pou bay plis tan pou fòm-gratis rezo yo, nan ajannda a, planifye pou diminye nan tan an, si sa posib. Nou planifye pou nou ede rezo yo ak gwoup ki enterese yo an patikilye. Pou sigjesyon sou fè reyinyon pi pwodiktif, tanpri kontakte nou.

  Nou jwenn materyèl ki soti nan sipli òganizasyon sou lasante. Nou mete yo nan depo nou ki nan kap ayisyen epi distribye yo bay manm nou yo selon bezwen ke yo genyen. Nou kolabore tou avèk òganizasyon donatè yo ki bay pwovizyon nan nò Ayiti, tankou Americares, Project CURE, e Òganizasyon Entènasyonal pou Migrasyon.

  Jeneralman nou genyen yon lis ki detaye ki kantite e ki kalite materyèl ke nou genyen ki fasilite nou fè yon bon distribisyon. Avan nou distribiye pwovizyon nou yo, nou poze kesyon ki gen rapò ak istwa sant lan. Repons ke yo bay nou an pèmèt nou idantifye bezwen ke yo genyen epi chèche fason pou ede rezoud problèm nan. Konsa nan kesyon distribisyon provizyon pou la sante nap fòme yon blòk solid e efikas nan depatman nò dayiti.

  Nan awondisman kap ayisyen an, gen ampil gwo òganizasyon kap travay di nan distribiye pwovizyon pou la sante, nou rekonèt ke nou gen limit nan patisyon nou. Men nou pa priyorize yon òganizasyon sou yon lòt òganizasyon. Nou konsidere òganizasyon nou an tankou yon sous de difizyon ki ka oryante lòt òganizasyon yo pou yon travay pi efikas. Sepandan nou rekonèt ke gen epizòd ki mande yon atansyon patikilye: ekzamp vivan tranbleman de tè ak kolera. Nou enterese travay nan sa ki gen priyorite pou dirijan MSPP sitou nan zòn dentèvansyon yo.

  Nou enterese travay ak tout òganizasyon, svp kontakte nou, nap tann tout kritik ki ka ede pote chanjman positif pou yon travay de bònn kalite.